Terapia logopedyczna

Diagnoza – obejmuje ocenę stanu mowy dziecka. Celem diagnozy jest potwierdzenie lub wykluczenie wystąpienia wad wymowy, zaburzeń komunikacji , które utrudniają albo uniemożliwiają komunikacje językową.

Obejmuje następujące elementy

1. Badania wstępne:

wywiad

obserwacja

orientacyjne badanie mowy

2. Badania uzupełniające – zależnie od rodzaju zaburzenia obejmują:

badanie budowy i sprawności narządów artykulacyjnych

badanie funkcji oddechowych

orientacyjne badanie słuchu

badanie słuchu fonematycznego

3. Badania podstawowe:

badanie rozumienia

badanie mówienia

badanie czytania i pisania

4. Badania specjalistyczne- jeśli zachodzi taka potrzeba, pacjent jest kierowany na badania specjalistyczne do psychologa, pedagoga i innych specjalistów.

Wczesna interwencja logopedyczna
– obejmuje diagnozę logopedyczną przed pierwszym rokiem życia oraz wczesna terapię, która polega na stymulacji rozwoju zdolności poznawczych, motorycznych i językowych.

Terapia wad wymowy – obejmuje:

sygmatyzm (seplenienie) – nieprawidłowa wymowa głosek s,z,c,dz, ś,ź,ć,dź, sz,ż,cz,dż

rotacyzm (reranie) – nieprawidłowa wymowa głoski r

kappacyzm i gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek k i g

mowa bezdźwięczna – głoski dźwięczne wymawiane są bez udziału wiązadeł głosowych, w postaci ich bezdźwięcznych odpowiedników co prowadzi do deformacji słowa np.: domek-tomek, buda-puta

dyslalia całkowita – nieprawidłowa wymowa kilku lub wielu głosek, co sprawia, że mowa dziecka jest niezrozumiała

bettacyzm – nieprawidłowa wymowa głosek b i p

lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l

nieprawidłowa wymowa głosek w i f

Celem terapii wad wymowy jest usunięcie niewłaściwych form realizacji głosek i zastąpienie ich poprawnymi, a następnie utrwalenie kolejno w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Terapia opóźnionego rozwoju mowy – obejmuje stymulację rozwoju mowy i wszechstronne usprawnianie funkcji mowy. Poprzez właściwe wzorce językowe, postawy i atmosferę wychowawczą dąży się do stworzenia optymalnych warunków do rozwoju mowy.

Terapia zaburzeń mowy i komunikacji
– o typie afazji, autyzmu.

Terapia dzieci z dysfunkcjami OUN
– obejmuje usprawnianie procesu komunikacji pacjenta w stopniu umożliwiającym mu radzenie sobie w życiu, kontakt z otoczeniem.